Patria-finance, a.s. Patria-finance, a.s.
   Úvod  |   Tisková prohlášení  |   Kariéra v Patrii  |   Kontakt Patria-finance, a.s.
  Patria-finance, a.s.
   Skip Navigation Links.    
Produkty a služby

Společnost Patria Finance, a.s. je jedním z nejvýznamnějších obchodníků s cennými papíry na českém kapitálovém trhu. Dosavadní úspěšnost je založena na rychlém a efektivním provedení jednotlivých transakcí a využití domácích i zahraničních zkušeností profesionálního týmu odborníků. Mezi základní služby společnosti Patria Finance, a.s., orientované především na klientelu z řad institucionálních investorů, patří následující produkty:

1. Zprostředkování obchodů na veřejných trzích v České republice

Patria Finance zajišťuje svým klientům rychlý přístup na organizovaný trh cenných papírů v České republice (Burza cenných papírů) a zároveň umožňuje okamžitě reagovat na momentální vývoj cen.

2. Zprostředkování obchodů na zahraničních trzích

Patria Finance, a.s. získala v roce 1996 jako jedna z prvních nebankovních institucí devizovou licenci ČNB k obchodování se zahraničními cennými papíry.

3. Veřejné dražby cenných papírů

Na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 6.4.2006 je Patria Finance, a.s. oprávněna organizovat veřejné dražby cenných papírů, a to jmenovitě:

 • realizaci zástavního práva váznoucího na cenném papíru, který není kótovaný;
 • prodej listinných cenných papírů, pokud je jejich majitel v prodlení s převzetím nebo s předložením těchto cenných papírů;
 • dražby cenných papírů, které tvoří součást konkurzní podstaty a
 • dobrovolné dražby cenných papírů.
Dražební řád obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s.
Rozhodnutí ČNB schvalující dražební řád Patria Finance,a.s.
Dražební vyhláška o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů
Znalecký posudek PAS Zábřeh na Moravě a.s.
Dražební vyhláška - Pražská Teplárenská a.s.
Posudek – Pražská Teplárenská a.s.
Dražební vyhláška - dodatek č. 1 – Pražská Teplárenská a.s.
Znalecký posudek – PS Zlín a.s.
Dražební vyhláška – PS Zlín a.s.
Dražební vyhláška – HEDVA, a.s.
Znalecký posudek – HEDVA, a.s.
Dražební vyhláška – HEDVA PRIMA, a.s.
Znalecký posudek – HEDVA PRIMA, a.s.
Dodatek - HEDVA PRIMA, a.s.
Dodatek - HEDVA, a.s.
Ocenění akcií VOKD elektronicky
Dražební vyhláška VOKD, a.s.
Opakovaná dražební vyhláška VOKD, a.s.
Dražební vyhláška OSTROJ, a.s.
Znalecký posudek OSTROJ, a.s.
Výzva dotčeným osobám k převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti OSTROJ a.s. a postup při výplatě tohoto výtěžku
Dražební vyhláška Rašelina, a.s.
Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce Rašelina a.s.
Znalecký posudek Rašelina, a.s.
Informace pro dotčené osoby ohledně dalšího postupu pro převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti OSTROJ a.s.
Nově! Oznámení změny ohledně dalšího postupu při výplatě výtěžku z prodeje akcií společnosti OSTROJ a.s. dotčeným osobám

4. Zajištění realizace nabídky převzetí

5. Garantované vypořádání

Služba garantované vypořádání spočívá v obstarání dodání cenných papírů a zaplacení kupní ceny (vypořádání obchodu), k němuž má dojít na základě smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím mimo veřejný trh. V rámci obstarání vypořádání obchodu Patria zajišťuje splnění určitých, přesně specifikovaných závazků kupujícího a prodávajícího vyplývajících z tohoto obchodu.

Z hlediska druhů obchodu se jedná zpravidla o úplatné převody cenných papírů, mezi které spadají jak jednoduché převody akcií, tak i složité akvizice významných podílů na akciových společnostech, kde splnění závazku převést akcie a zaplatit kupní cenu může být vázáno na splnění nejrůznějších podmínek stanovených v příslušné smlouvě.

Patria uzavře s kupujícím a prodávajícím smlouvu, na základě které bude pověřena zajištěním vypořádání obchodu. V této smlouvě jsou přesně specifikovány podmínky pro vypořádání obchodu a závazky jednotlivých účastníků smlouvy.

Patria zajišťuje vypořádání obchodu v souladu se smluvním ujednáním mezi kupujícím a prodávajícím, které je zpravidla založeno na principu “dodání proti zaplacení” (DVP). Patria zejména kontroluje, zda byly splněny podmínky specifikované ve smlouvě; v kladném případě ve stanoveném okamžiku zajistí dodání cenných papírů kupujícímu a zaplacení kupní ceny prodávajícímu. V případě, že sjednané podmínky nejsou splněny, zajistí Patria zpětný převod cenných papírů na prodávajícího a kupní ceny na kupujícího, popřípadě postupuje jiným způsobem uvedeným ve smlouvě.

Výhody použití služeb Patrie

 • snížení rizika účastníků obchodu využitím znalostí a zkušeností Patrie v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry
 • odstranění rizika účastníků obchodu spočívajícím v  poskytnutí plnění bez přijetí protihodnoty
 • možnost zajištění vypořádání obchodu formou “dodání proti zaplacení”
 • řízení procesu vypořádání obchodu nestrannou třetí osobou
 • vazba jednotlivých kroků v rámci vypořádání obchodu na přesně definované podmínky
 • odstranění rizika vzniku chyb pocházejících z nedostatečné znalosti technických parametrů vypořádání obchodů s cennými papíry
 • limitování transakčních nákladů spojených s vypořádáním obchodu
 • možnost využití služeb Patrie při případném následném odkupu akcií na základě dobrovolného (§ 183a obchodního zákoníku) nebo povinného (§ 183b obchodního zákoníku) veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií.

6. Poradenské služby

Součástí ostatních služeb jsou odborné konzultace o nákupech a prodejích cenných papírů. Pracovníci oddělení dále poskytují pravidelně komentáře k vývoji českého kapitálového trhu sdělovacím prostředkům i mezinárodním agenturám, účastní se odborných diskusí při rozvoji Burzy cenných papírů, Střediska cenných papírů a při tvorbě související legislativy.

Bližší informace o našich produktech a službách Vám rádi poskytneme telefonicky nebo prostřednictvím E-mailu.

Provozni doba: pracovní dny v České republice 8:00 - 17:30
Kontakty: tel.: 221 424 111
fax: 221 424 222

 
 
Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Czech Republic Phone: (00420) 221 424 111, Fax: (00420) 221 424 222; e-mail: info@patria.cz
Reuters: PTRR-Z; Bloomberg: PATR
Informace o cookies
o