Patria-finance, a.s. Patria-finance, a.s.
   Úvod  |   Tisková prohlášení  |   Kariéra v Patrii  |   Kontakt Patria-finance, a.s.
  Patria-finance, a.s.
   Skip Navigation Links.    
MiFID
Profil

V souvislostí s implementací směrnice Evropské unie o trzích finančních nástrojů („Směrnice MiFID“) do českého právní řádu, a to zejména zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“), si Vám dovolujeme poskytnout povinné informace o společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2583 („Patria“), poskytovaných investičních službách, investičních nástrojích a souvisejících rizicích, opatřeních na ochranu majetku zákazníků (včetně systému odškodnění) a některých dalších změnách spojených s přijetím Směrnice MiFID.

1. Patria Finance a poskytované investiční služby

Patria je obchodníkem s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení k vykonávání hlavních a doplňkových investičních služeb v rozsahu dle § 4 ZPKT. Hlavní investiční služby může podle ZPKT vykonávat výlučně osoba s povolením České národní banky. Při poskytování investičních služeb podléhá Patria dozoru České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, URL adresa www.cnb.cz („ČNB“).

Kontaktní údaje Patrie: URL adresa www.patria-finance.cz, tel. +420 221 424 111, fax +420 221 424 222.

Zákazník může s Patrií komunikovat ve formě osobní komunikace. Pokyn se za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách podává elektronickou formou, telefonicky nebo písemně. Vzájemná komunikace mezi Patrií a zákazníkem v souvislosti s poskytováním služeb probíhá v českém jazyce. Zákazník je oprávněn požadovat komunikaci a informace v anglickém jazyce. Společnost Patria informuje zákazníka o obchodech, které pro něho uzavřela, v termínech sjednaných se zákazníkem, nejméně však ve lhůtách stanovených právními předpisy. Další údaje o povaze, četnosti a termínech zasílaných informací o poskytovaných službách jsou obsaženy v obchodních podmínkách společnosti Patria.

Patria poskytuje následující hlavní a doplňkové investiční služby:

 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
 • provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníků,
 • obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
 • upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
 • umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání,
 • úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
 • poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků,
 • akciový výzkum a finanční analýzy nebo jiné formy všeobecných doporučení souvisejících s investičními nástroji,
 • provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
 • služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů,
 • činnost obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, z níž je odvozena hodnota derivátu, a která souvisí s poskytováním investičních služeb.

2. Investiční nástroje

Rámcový výčet a vymezení investičních nástrojů naleznete v obchodních podmínkách společnosti Patria, stejně jako rámcové upozornění na rizika, která jsou s jednotlivými typy investičních nástrojů spojena. Bližší informace k povaze a vlastnostem investičních nástrojů a rizikům spojených s investičními nástoji naleznete na internetových stránkách Patrie v sekci MiFID. Investiční nástroje jsou v ZPKT definovány jako investiční cenné papíry (zejména akcie a dluhopisy), cenné papíry kolektivního investování, nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu) a deriváty (např. opce, futures, swapy, forvardy).

3. Opatření na ochranu majetku zákazníků a systém odškodnění zákazníků

Není-li výslovně sjednáno jinak, právní vztahy mezi společností Patria a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. V souladu s ustanovením § 261 a 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník se právní vztahy řídí obchodním zákoníkem.

Patria zpravidla neposkytuje investiční službu úschova a správa investičních nástrojů. Zákazníci společnosti Patria převážně využívají custody služeb jiných subjektů. V případě, že nevyhnutelně nastane situace, kdy zákazník převádí své finanční prostředky nebo investiční nástroje na běžný nebo majetkový účet společnosti Patria, je tento majetek evidován způsobem, který zabezpečí oddělení majetku zákazníka od majetku Patrie.

Investiční nástroje koupené v České republice jsou uloženy nebo evidovány ve Středisku cenných papírů nebo v Univyc, a.s. nebo v samostatných evidencích investičních nástrojů vedených Patrií nebo jiným oprávněným obchodníkem s cennými papíry. Investiční nástroje koupené v zahraničí jsou drženy u renomovaných zahraničních správců nebo depozitářů cenných papírů, při jejichž výběru postupuje Patria s odbornou péčí. Patria drží investiční nástroje svých zákazníků u zahraničních správců cenných papírů odděleně od účtů, na kterých jsou drženy investiční nástroje Patrie.

Patria nepoužije bez souhlasu zákazníka jeho investiční nástroje k obchodům na vlastní účet Patrie nebo k obchodům na účet jiného zákazníka. V případě použití investičních nástrojů zákazníka k takovýmto obchodům bude Patria informovat zákazníka o svých povinnostech vyplývajících z právních předpisů.

Majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty obchodníka s cennými papíry podle zvláštního právního předpisu a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry, insolvenční správce je povinen jej bez zbytečného odkladu vydat zákazníkům.

Případné reklamace či stížnosti zákazníků na způsob nebo výsledek provedení konkrétní služby společností Patria se vyřizují v souladu s Reklamačním řádem. Zákazník je oprávněn kdykoliv se obrátit se stížností na ČNB.

Společnost Patria je účastníkem záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry (dále jen "Garanční fond"). Garanční fond je právnickou osobou zřízenou v souladu s ustanovením § 128 a násl. ZPKT. Cílem Garančního fondu je zabezpečení záručního systému pojištění a poskytování náhrad zákazníkům obchodníka s cennými papíry vyplývajících z jeho neschopnosti plnit své závazky vůči zákazníkům z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací. Systému pojištění zabezpečovaného Garančním fondem se povinně účastní všichni obchodníci s cennými papíry. Podrobnosti o činnosti a působnosti Garančního fondu upravuje jeho statut, jehož znění je publikováno na internetové adrese www.gfo.cz.

Náhrada se Zákazníkovi poskytuje ve výši a za podmínek stanovených ZPKT, maximálně však ve výši odpovídající 20.000,- EUR. Společnost Patria poskytne zákazníkovi na vyžádání informace týkající se postavení Garančního fondu a jeho orgánů, způsobu výpočtu výše a stanovení rozsahu náhrady poskytované Zákazníkům, podmínek poskytování náhrady z Garančního fondu a podmínek vyplacení náhrady z Garančního fondu.

4. Třídění zákazníků

Směrnice MiFID zavádí zcela nové třídění zákazníků, které má zajistit každé kategorii zákazníků adekvátní míru ochrany. Patria je povinna rozlišit své zákazníky do tří vymezených kategorií: “Běžní zákazníci” (angl. retail clients), “Profesionální zákazníci” a “Způsobilé protistrany”. MiFID zakotvuje pravidla, za jakých je zákazníkovi na žádost umožněn přechod (volba) mezi jednotlivými kategoriemi. Více informací o třídění zákazníků a volitelných režimech naleznete v obchodních podmínkách společnosti Patria. Patria poskytuje své služby výhradně profesionálním zákazníkům nebo způsobilým protistranám.

5. Střet zájmů

Patria implementovala pravidla a postupy a přijala opatření za účelem identifikace a omezení možnosti střetu zájmů v souladu s platnými právními předpisy. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Patrie v sekci MiFID.

6. Best Execution včetně souhlasů zákazníka

Směrnice MiFID požaduje, aby obchodníci s cennými papíry zavedli a trvale uplatňovali mechanismus (pravidla a postupy) pro provádění pokynů s nejlepším možným výsledkem (“Best execution”). Podrobnější informace o této povinnosti a o opatřeních pro provádění pokynů, která Patria implementovala, naleznete na internetových stránkách Patrie v sekci MiFID. Směrnice MiFID rovněž v rámci požadavků na Best execution vyžaduje, aby obchodníci s cennými papíry obdrželi od svých zákazníků řadu souhlasů ohledně specifických aspektů poskytovaných investičních služeb. V prvé řadě je Patria povinna obdržet předchozí souhlas s pravidly pro provádění pokynů. Za účelem Vaší možnosti čerpat veškeré výhody spojené s Best execution, Patria potřebuje Váš výslovný souhlas s možností provádět pokyny i na jiných převodních místech než regulovaný trh nebo vícestranný obchodní systém a s oprávněním Patrie rozhodnout, zda (ne)zveřejní Vaše nerealizované pokyny s limitní cenou.

 
 
Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Czech Republic Phone: (00420) 221 424 111, Fax: (00420) 221 424 222; e-mail: info@patria.cz
Reuters: PTRR-Z; Bloomberg: PATR
Informace o cookies
o